Klauzula informacyjna RODO dla klientów


Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27.04.2016r. (dalej: “RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Radziwilski prowadzący Kancelarię Adwokacką, ul. Wyszyńskiego 31 C lok. 7, 14-200 Iława, NIP: 744-162-82-28 (“Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe, takie jak np. imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, NIP przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy pomocy prawnej oraz dokonania rozliczeń finansowych związanych z zawartymi umowami;
 3. Podstawą do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych będzie odpowiednio:
  1. ich niezbędność do wykonania umowy;
  2. ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. Do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizacji umów upoważnione są:
  1. osoby wydelegowane przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  2. podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) np. podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, biuro rachunkowe;
  3. współpracujące firmy prawnicze, w tym prawnicy substytucyjni, komornicy itp.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a po jego ustaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i roszczeń w stosunku do niego, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
 7. Ma Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. przenoszenia danych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych uzależnione jest od zgody.
 8. W celu wykonania swoich uprawnień wskazanych w punkcie powyżej proszę swoje żądanie skierować pod adres e-mail: kancelaria@adwokat-ilawa.pl bądź tomaszradziwilski@wp.pl.
 9. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych uzależnione jest od zgody, zaś Pani/Pan po jej uprzednim wyrażeniu zgodę cofa, prosimy o wysłanie informacji na adres e-mail: kancelaria@adwokat-ilawa.pl bądź tomaszradziwilski@wp.pl. Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte z naszych zasobów. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Pragniemy zapewnić, iż Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.
Call Now ButtonZADZWOŃ